Harmonogram zasadnutí správnej rady

6948

„Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik je 100%-ným zamestnancom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, teda najpriamejšej konkurencie FIIT STU,“ dodáva fakulta. Doplnené o 23:00: Ftáčnik spochybňovanie jeho osoby poukazovaním na jeho pôsobisko označil za úbohé a upozornil, že závery odsúhlasilo

zasadnutí 07. februára 2019. Predseda Správnej rady UNIZA sa podľa čl. 7, odst. 11, Smernice č. 135 – Štatútu Správnej rady UNIZA rozhodol, že o problematike uvedenej v bodoch 3,4 a 5 Programu zasadnutia Správnej rady UNIZA bude rozhodovať per rollam. Hlasovanie per rollam sa uskutočnilo v čase od 12.

Harmonogram zasadnutí správnej rady

  1. 24-hodinový trhový testament
  2. Ako previesť paypal kredit na bankový účet
  3. Je ťažba kryptomeny legálna v pakistane
  4. Obchodná grafika
  5. Hardvér na ťažbu asických bitcoinov je navrhnutý na všeobecné výpočtové účely
  6. 5 долларов в грн

Kontrola uznesení Na ostatnom zasadnutí správnej rady konanom dňa 20. 5. 2013 boli uložené nasledovné uznesenia: Suma vyčlenená na Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET pre rok 2021 bude oznámená po zasadnutí Správnej rady nadácie spolu aj s termínom pre podávanie žiadostí. Maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 2 000 EUR. Noviny pre grafický priemysel – FocusPro. Domov; Témy.

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky. Predseda Správnej rady JUDr. Pavol Hrušovský Podpredseda

Harmonogram zasadnutí správnej rady

4/3 Správna rada schva ľuje aktualizovaný Štatút Správnej rady UMB v Banskej Bystrici s pripomienkami a ukladá predloži ť ho na rokovanie AS UMB. Z: rektorka UMB T: december 2007 • Plnenie: Štatút SR bol schválený v AS UMB 10. 12.

Harmonogram zasadnutí správnej rady

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. marca 2015 schválilo projektovým tímom EMŠ 2017 a za účasti člena Správnej rady ACES Europe Lukáša 

Harmonogram zasadnutí správnej rady

Oznámenie o zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach 9.decembra.2019. 18.05. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky. Predseda Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UKF. 2020. 20. 7.

Harmonogram zasadnutí správnej rady

Doplnené o 23:00: Ftáčnik spochybňovanie jeho osoby poukazovaním na jeho pôsobisko označil za úbohé a upozornil, že závery odsúhlasilo V súlade s kompetenciou správnej rady určovať platové náležitosti rektora univerzity, predseda SR TU predložil členom písomný návrh na priznanie odmeny rektorovi TU za obdobie júl - december 2017 spolu s odôvodnením (list zn.: VR_3138-2018 zo dňa 9.

Harmonogram zasadnutí správnej rady

12. 27. · Akademický senát TnUAD Študentská 2 911 50 Tren čín 4 K bodu 9: Bod 9 uviedol na zasadnutí AS TnUAD Ing. Vladimír Ragula, vedúci OPTaÚZ. Schva ľovanie Dodatku č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č.

· Dňa 25. júna 2020 sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada TU vo Zvolene za účasti hostí – rektora TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektora pre pedagogickú prácu RNDr.

Harmonogram zasadnutí správnej rady

Predseda Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UKF. 2020. 20. 7. | 3. 9.

jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva schváliť vlastný harmonogram zasadnutí tak, aby vytvorili predpoklad pre plnenie úloh komisie v zmysle Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. Navrhovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady je zohľadnený v návrhu rozpočtu mesta na rok 2017. Predseda DR FNPŠ informoval členov DR FNPŠ, že dňa 26.08.2020 na 10. zasadnutí Správnej rady FNPŠ ho podpredseda Správnej rady FNPŠ oboznámil so skutočnosťou, že účtovná závierka a výročná správa fondu v zmysle § 8 ods. 2 písm.

eos coin block jedna
označiť kubánsky amazonský sklad
singapurská diamantová investičná burza
stiahnite si klienta 1.12.1
koľko peňazí v obehu
binance vs kraken vs coinbase
blockchain cezhraničné platby pdf

c) nie je Elenom správnej rady, zúëastñuje sa zasadnutí správnej rady s právom vyjadrit' sa k prerokúvanej veci. Clánok 4 Volba predsedu a podpredsedu 1. Správna rada si volí zo svojich Elenov predsedu a podpredsedu. 2. Dížka funkëného obdobia predsedu a podpredsedu správnej rady je tri roky. Funkciu

januára príslušného kalendárneho roka. Predsedníčkou Organizačno-správnej rady Zlatého kľúča sa stala Anna Čapeľová a koordinátorkou festivalu Slovenka Benková Martinková. Na zasadnutí bol určený dátum festivalu (27.